Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
WEB указател
Снимки
Обяви

Над нормата: С какви тежки метали са замърсени участъци от Варненското езеро

Вторник, 20 Февруари 2024 13:53
Източник: Moreto.net   
Участъци от Варненското езеро са замърсени с тежки метали над нормата. На места концентрациите им в тинята са в пъти по – големи от допустимите стойности. Става дума за наднормено наличие на олово, арсен, мед и живак, както и на нефтопродукти. Най – сериозно е замърсяването в рамките на стария плавателен канал и гробището за кораби. Това показват резултатите от изследване по проект „Повишаване на знанията за състоянието на водната среда във Варненското езеро“, финансиран от европейски фонд. Подробности за хода на проучването, изводите и поставените цели пред Moreto.net разкриха ръководителят на проекта проф. Тодор Ганчев, както и д-р Ивалeна Георгиева от екипа, имаща централна роля в случването на целия процес.

Като референтни стойности са взети тези от Международната агенция за атомна енергия /International Atomic Energy Agency/. Референтната стойност се приема за средна и оттам се определят стойности за замърсена област или незамърсена област.

Каква част от езерото обхваща изследването? Откъде са взети проби?За целите на проекта са направени 140 броя дънни проби за показатели желязо/Fе, Олово/Pb, Арсен/As, Мед/Cu, Живак/Hg и Нефтопродукти в избрани зони (Зона 1 и Зона 2). Зона 1 обхваща източните части на езерото и двата плавателни канала свързващи го със залива, а Зона 2 – централните части на езерото. Пробовземанията са извършени в периода 15.10.2021 – 15.02.2022 г., на равномерно разстояние през 200 m, с дълбочина до 40 сm.

Какви са основните резултати?Установено е, че стойностите на желязото са в рамките на допустимото. И в двете изследвани зони са под нормата.

По отношение на установеното съдържание на олово в изследваните зони са констатирани високи стойности, над допустимите (над 60 mg.kg-1). Такива превишения има на големи площи в района на Канал 3 (стария канал) и западната част на Зона 1. При една от пробите е отчетена около 3 пъти по – висока концентрация над допустимото.

В изследвания район е установено замърсяване с арсен. При референтни стойности 11.5 mg.kg-1, преобладаващите са под средните. Максималното отчетено замърсяване с този показател е 24.00 mg.kg-1 . Пробата е от западната част на Зона 1. Забелязва се, че в северната и южната част на Зона 2 също са на лице стойности над допустимите (16.00 mg.kg-1). Замърсяване с арсен над допустимото има и в близост до Морска вертолетна авиобаза „Чайка“.

Живак със стойности над допустимите (0.50 mg.kg-1)е установен в малки участъци в северозападната част на Зона 1 и на по-големи площи в северозападната, централната и южната част на Зона 2 (в района на Морска вертолетна авиобаза „Чайка“, м. Орехчето и в близост до с. Казашко). При референтни стойности на живака 0.13 mg.kg-1, в Зона 1 максималното замърсяване е установено в западната част в проба със стойност 0.75 mg.kg-1 и проба със стойност 0.62 mg.kg-1, намиращи се в северозападната част на Зона 1.

Изследваните зони са силно замърсени с нефтопродукти. Това се потвърждава от представените данни по-долу. Със слабо и средно замърсяване с нефтопродукти се отличава Канал 1 и централните части на Зона 1, които подлежат на периодично драгиране. В останалите участъци от двете зони се наблюдават средни, високи и над допустимите стойности. С най-висока степен на замърсяване с нефтопродукти в Зона 1 се отличават Стария канал, северната периферия на зоната, югозападната част на зоната.

Референтните стойности за степен на замърсяване с мед са 48.3 mg.kg-1. В Зона 1 на изследвания район се забелязват стойности над допустимите в северната част на зоната и в Стария канал (над 80 mg.kg-1). Максималното замърсяване с мед е регистрирано в проба със стойност 364 mg.kg-1, намираща се в Стария канал. В Зона 2 са регистрирани проби със стойности на мед над допустимите в северозападната, централната и югоизточната част на зоната, а максимално замърсяване има в проба със стойност 157 mg.kg-1. По отношение на този показател отново ниски стойности са регистрирани в Канал 1, централните части на Зона 1, което се дължи на периодичните драгажни дейности.


Колко над нормата е замърсяването с тежки метали и в кой райони е най – голямо?При съпоставката на най-високите стойности на отделните показатели в двете зони, се наблюдава, че в Зона 1 се намират пробите с най-високи стойности на олово, арсен и мед, а в Зона 2 на живак и нефтопродукти. Всички тези стойности превишават средните референтни. По отношение на желязото неговите стойности и в двете зони са под референтните, като имат приблизително равно съотношение. По-голяма част от най-високите стойности на показателите от двете зони се намират в грунд от вида тиня с глинест пясък и по две съответно в мидени полета и пясък с тиня.

При анализа на резултатите за тежки метали и нефтопродукти във Варненското езеро се констатира преобладаващо замърсяване с мед, олово и нефтопродукти в северната част на Зона 1 и Стария канал, както и преобладаващо замърсяване с нефтопродукти, живак и мед основно в източната част на Зона 2. Чрез сравнение на средните стойности на замърсяване в двете зони се забелязва, че седиментите в Зона 1 са значително по-замърсени от тези в Зона 2. С най-големи завишения на стойностите над референтните се открояват живак, мед и нефтопродукти и в двете зони. Това разпределение на замърсяването най-вероятно се дължи на местоположението на различните източници на замърсяване, на посоката на водообмена и теченията и на това, че в северната част между двете изследвани зони се намира депото за драгирания материал.

Замърсяването в централните части на езерото е по-слабо, поради по-добрата водна циркулация и извършването на периодични драгажни дейности за поддържане необходимата дълбочината на плавателните пътища. За съжаление материалът от драгирането се разпределя в депо намиращо се в акваторията на езерото (между Зона 1 и Зона 2). Това от една страна подобрява състоянието на утайките в драгираните зони на Канал 1, но от друга – води до преотлагане на част от замърсените утайки и влошаване на качеството на водното тяло като цяло.

Концентрирането на пристанищна инфраструктура при двата канала, свързващи езерото със залива, до голяма степен повлиява екологичното състояние в южната част на Варненския залив. С най-голяма гъстота на съоръженията се отличава Стария канал (Канал 3), където са установени най-високите стойности на замърсяване с тежки метали и нефтопродукти.


Каква е основната причина за замърсяванията?Поддържането на състоянието на езерната система в „ниско-лошо качество“ на екологичен потенциал се дължи на товаро-разтоварните дейности на пристанищата, водите от р. Провадийска и Девненска, заустващите се в тях стопански обекти и водите на канал Падина, отпадните води от химическата промишленост, намаления капацитет на пречиствателните станции са главните източници на замърсяване. Това показва, че Девненският промишлен комплекс е една от основните причини за влошеното екологично състояние на езерото. В следствие на това в езерото постъпват тежки метали, нефтопродукти и детергенти. Концентрациите на олово, мед, арсен и кадмий са по-високи в езерото отколкото в залива.

Седиментите, които имат по-фина текстура и по-високо органично съдържание като тези във Варненското езеро могат да натрупват по-високи концентрации на тежки метали в сравнение с грубите седименти. Периодичното драгиране на плавателния канал създава реална опасност за преминаване на замърсители от утайките във водното тяло и влошаване на качествата му. Голяма част от тежките метали се задържат и в шлака на пречиствателните станции, но и лесно могат да достигнат до питейните води.

Установено, е че на дъното на Варненското езеро има потънали останки от кораби и кораби, които имат висока степен на корозия и биха представлявали потенциален проблем. Все още не е установено дали в тях има наличие на гориво или някакви товари, които могат да предизвикат допълнително замърсяване на водното тяло и седиментите.

Как се отразява всичко това на екосистемата и какви ще са последствията занапред?Като естествени микроелементи тежките метали са част от морската среда, но техните нива в изследваната територия са изключително завишени поради промишлени, транспортни, селскостопански и други дейности. Всички те при малко повишаване на концентрацията си могат да предизвикат тежки здравословни увреждания на организмите.

Замърсяването на водите с тежки метали и нефтопродукти се отразява върху нормалното функциониране на екосистемите и биоразнообразието във Варненското езеро, което рефлектира върху здравословното състояние на човека. Когато тежките метали бъдат поети от човешкия организъм попадат в кръвта. От нея те се отлагат в костите, в зъбите, в бъбреците, в черния дроб, и могат да доведат до трайни увреждания, причинявайки появата на болести, застаряване и дори генетичните дефекти в човешкия организъм.


Какви мерки трябва да се вземат?Основната цел е възстановяване на водната екосистема и само-пречистващата функция на водоема. Черно море и неговото крайбрежие се използва и като източник на хранителни ресурси, затова е необходимо да се предпази от замърсяване. Има най-различни методи и техники, които могат да се използват в различни комбинации за подобряване екологичното състояние на Варненското езеро като: софтуери за подпомагане на вземането на решение, провеждане на семинари за обменен на добри практики, технологии за пречистване, химически и биологически методи и други. Ако източникът на замърсяване не се контролира, не е възможно да се поддържа постигнатото добро екологично състояние на водно тяло.

За да има ефект от почистването на Варненското езеро, първо трябва да се ограничи външното натоварване с хранителни вещества и замърсители в целия езерен комплекс. След това трябва да се почистят двете езера Ако се извърши почистване само на Варненското езеро ефектът няма да е дълготраен, тъй като натрупаните замърсители като тежки метали, нефтопродукти и органични вещества от Белославското езеро ще се прехвърлят във Варненското.

В Китай например се използва оборудване за пречистване и подобряване качеството на водното тяло в реки и езера, да намали замърсяването на водните тела и да подобри способността за самопречистване на водния басейн.

Необходимо е насърчаване и подпомагане на промишлеността в изследвания район към изграждане на система за рециклиране на отпадни води и използване на рециклираната вода.

За справяне с еутрофикацията и подобряване на екологичното състояние на езерата има разработени различни биологични препарати като биологични комплексни ензими, биологични инхибитори на водорасли, микробни пречистватели и други. Тези препарати отстраняват амонячен азот, нитроазот, намаляват стойностите на ХПК, БПК5, инхибират растежа на водораслите и други.

Плаващите влажни зони включващи растения, микроорганизми и субстрати, се използват за пречистване на водни тела. Те могат да се комбинират и с други техники за възстановяване. Действието им се изразява в това, че органичните замърсители, планктоните водорасли и други се улавят в процеса на протичане през коритото и замърсителите се адсорбират, разграждат и трансформират.

Необходимо е вземане на решение и предприемане на мерки за премахване на депото за драгирани дънни седименти.

При методът фиторемедиация се използват естествените физиологични процеси на растенията и се прилага за обезвреждане на почви, седименти и води съдържащи органични и неорганични замърсители. Варненското езеро е защитена територия и трябва да се използват растения характерни за нея, такива са :обикновената тръстика (Phragmites australis), теснолистния папур (Typha angustifolia), топола (Populus), върба (Salix) и други.

Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
България
По света
Бизнес
Наука
Туризъм
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории
Крими
На фокус
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Саниране
Украйна
АМ Хемус
Дупката
Ивицата Газа
Шенген
Хутите
Стара Варна
Гъбата
Новини от Варна, региона и света
Национална премиера на театралната комедия "Кълбовидна мълния" във Варна
Днес, 18 Април 2024 08:21
На 27 май предстои дългоочакваната премиера на драматичната комедия „Кълбовидна мълния“ от Иван Радоев на сцената на Фестивален и конгресен център във Варна „Кълбовидна мълния“ предлага уникална комбинация...
2 май ще бъде неучебен за учениците във Варна
Днес, 18 Април 2024 13:34
2 май (четвъртък) ще бъде неучебен за учениците във Варна. Така те ще почиват шест дни – от 1 до 6 май включително. Това съобщи на брифинг кметът на морската столица Благомир Коцев, предаде репортер...
Министърът на земеделието и браншови организации обсъдиха създаването на нов Закон за кооперативите
Днес, 18 Април 2024 18:48
Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев обсъди с представители на браншови организации от сектор „Земеделие“ създаването на ново законодателство за кооперативите. Това стана по време на първото...
Над 133 000 деца и ученици ще бъдат подкрепени по проекти на МОН
Днес, 18 Април 2024 18:36
257 млн. лева европейско финансиране ще бъдат инвестирани в подкрепа и приобщаване на деца и ученици по проектите „Силен старт“ и „Успех за теб“, които МОН изпълнява в рамките на европейската програма...
Министърът на отбраната: Многонационалната бойна група на НАТО в България заслужава висока оценка
Днес, 18 Април 2024 18:25
„Многонационалната бойна група на НАТО е едно решение на Алианса за реално присъствие на съюзните сили, които са по колективната отбрана на източния фланг. Когато ние казваме, че българската национална...
Няма риск България и Румъния да бъдат залети от нелегални мигранти
Днес, 18 Април 2024 18:12
Няма риск България и Румъния да бъдат залети от вълна от нелегални мигранти, заяви еврокомисарят за вътрешните работи Илва Йохансон след среща в София с вътрешните министри на двете държави. Според...
Президентите на България и Италия посетиха учебен полигон „Ново село“
Днес, 18 Април 2024 18:01
Държавният глава Румен Радев и италианският му колега Серджо Матарела посетиха днес учебен полигон „Ново село“. Конструктивното сътрудничеството между България и Италия в сферата на сигурността и отбраната,...
Главчев: Подкрепяме всячески Украйна, поддържаме европейската позиция
Днес, 18 Април 2024 17:43
Борбата срещу дезинформация е на вниманието на европейските лидери в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент. Важно е да се предприемат решителни действия от държавите членки и всички...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

Полезно
Списание Hera.bg Спешен зъболекар
Онлайн Супермаркет Уреди за вграждане
Лазерна епилация Шофьорски курс
Масивен паркет Сметка за ток
Имоти във Варна Патенти
Препоръчваме
Дограми и фасади Климатици Варна
Сметка за вода Пчелен мед
Гаражни врати Промо Отопление
Матраци и легла Ел. велосипеди
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 България
 По света
 Бизнес
 Наука
 Туризъм
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
 Истории
 Крими
 На фокус
Анкета
Къде предпочитате да отидете на ресторант?
На крайбрежната алея
На Морска гара
На Аспарухов плаж
В центъра на града
В квартален ресторант
Край морето, но извън града
Далеч от Варна
Не посещавам
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   Условия   РЕКЛАМА   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
0.6 + 0.5
Бургас   Казанлък   Монтана   Сандански   BG16RFOP002-2.073-1758-C01
Moreto.net във Facebook