Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
WEB указател
Снимки
Обяви
Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
Общество
Политика
По света
Икономика
Технологии
Туризъм
Любопитно
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории за споделяне
Избори
Архив на новините
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Варненско езеро
Презастрояване
бул.Левски
Морската градина
Детски градини
Новини

Специализираната прокуратура продължава действията по разследването в офисите на обвиняемия Васил Божков на ул. „Московска“ 43 в столицата, научи Moreto.net В приземни помещения в сградата са намерени и иззети множество нови предмети, носещи признаците на културно-исторически ценности, които са ...
Екопарк Варна

Университетската ботаническа градина в град Варна е първият Eкопарк в страната, хармонично съчетаващ в себе си изкуствени и естествени екосистеми. Паркът е разположен на площ от 360 дка. Арборетумът включва повече от 300 вида екзотични дървета...
Новини

Мажоритарният собственик на "Явор"АД, "Интерком Груп"ООД придоби парцел с големина 3324 кв. м в близост до едноименния пазар в ж.к. Чайка, Варна. Явор АД ще извърши цялостното менажиране на проекта – проектиране, продажби, строителство. В момента се проектират разпределенията на апартаментите...
Новини от Варна, региона и света

От 2020 го­ди­на пре­мах­ват прег­ле­да за ман­ту

Вторник, 17 Септември 2019 09:20
Източник: Стандарт   
(9)   (15)

От след­ва­ща­та го­ди­на дър­жа­ва­-та про­ме­ня ка­лен­да­ра на иму­ни­за­ци­и­те. За пър­ви път де­ца­-та, ня­ма да бъ­дат под­ла­га­ни на вто­ра про­ба на ман­ту за де­ца над 11 го­ди­ни, то­ест да бъ­дат тес­т­ва­ни за ту­бер­ку­ло­за. При­чи­на­та е, че спо­ред дър­жа­ва­та бро­ят на за­бо­ле­ли­те от то­ва за­бо­ля­ва­не мал­чу­га­ни на­рас­т­ва. Съ­щес­т­ву­ва­ше спор меж­ду джи­пи­та­та и епи­де­ми­о­ло­гич­ния цен­тър за то­ва как е най-пра­ве­ил­но да се пос­тъ­пи. На­рас­т­ва и въз­раст­та, при ко­я­то де­ца­та тряб­ва да бъ­дат иму­ни­зи­ра­ни про­тив кок­люш.

Част от про­ме­ни­те пре­диз­ви­ка­ха въз­ра­же­ния от стра­на­та на лич­ни­те ле­ка­ри. В съ­що­то вре­ме оба­че глав­ни­ят епи­де­ми­о­лог на ре­пуб­­ли­ка­та док­тор Ан­гел Кун­чев сва­ли кар­ти­те на ма­са­та, за да об­съ­ди с ме­ди­ци­те да­ли има нуж­да от до­пъл­ни­тел­ни про­ме­ни.

"Ле­ка­ри­те по­ис­ка­ха и ние им да­дох­ме до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция, на как­ва ба­за са взе­ти ре­ше­ни­я­та за про­ме­ни­те в иму­ни­за­ци­он­ния ка­лен­дар. Джи­пи­та­та ня­мат ни­що про­тив до­ба­вя­не­то на иму­ни­за­ци­я­та сре­щу кок­люш в по-ви­со­ки­те въз­рас­то­ви гру­пи, за­що­то са на­яс­но, че то­ва за­бо­ля­ва­не се из­мес­ти по-на­го­ре. По от­но­ше­ние на на­ма­ля­ва­не­то на вак­си­ни­те, ис­ка­ха да раз­б­ерат за­що се пре­мах­ва про­ба­та ман­ту за 11-го­диш­ни­те де­ца и ние им да­дох­ме ня­кол­ко ос­нов­ни до­во­да. Ка­то се за­поч­не от пре­по­ръ­ки на Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция, Ев­ро­пейс­кия цен­тър за кон­т­рол на за­бо­ля­ва­ни­я­та в Сток­холм, Аме­ри­кан­с­кия цен­тър в Ат­лан­та - всич­ки ек­с­пер­ти са на мне­ние, че то­ва не е не­об­хо­ди­мо. Съ­що та­ка и си­ту­а­ци­я­та в Бъл­га­рия по­каз­ва, че да се пра­ви ман­ту е из­лиш­но. Ту­бер­ку­ло­за­та за 10 го­ди­ни е на­ма­ля­ла на­по­ло­ви­на, ка­то дос­ти­га до 18 на 100 000 ду­ши, а спе­ци­ал­но за взрас­ти­те, за ко­и­то го­во­рим, за­бо­ле­ва­е­мост­та е из­к­лю­чи­тел­но нис­ка. За ми­на­ла­та го­ди­на за це­лия на­бор от де­ца до 17 го­ди­ни, а то­ва са по­ве­че от 1.2 млн. ду­ши, има­ме от­к­ри­ти са­мо 80 но­ви слу­чая. Ос­вен то­ва е мно­го важ­но да се знае, че от­па­да­не­то на ман­ту от иму­ни­за­ци­он­ния ка­лен­дар не от­ме­ня по ни­ка­къв на­чин пра­во­то как­то на джи­пи­та­та, та­ка и на кой­то и да е спе­ци­а­лист от из­вън­бол­нич­на­та по­мощ, да нап­ра­ви та­ка­ва про­ба, ако има нуж­да ка­то ди­аг­нос­ти­ка, и да я от­че­те. То­ва е във въз­мож­нос­ти­те на все­ки ле­кар. Ед­на от съ­щес­т­ве­ни­те час­ти е свър­за­на с то­ва, как се от­чи­тат иму­ни­за­ци­и­те. За съ­жа­ле­ние все още ня­ма из­г­ра­де­на елек­т­рон­на­ сис­те­ма, за да мо­же да се улес­ни от­чи­та­не­то. Има­ме уве­ре­ние на ди­рек­ци­и­те за елек­т­рон­но здра­ве­о­паз­ва­не в ми­нис­тер­с­т­во­то, че то­зи мо­дул за иму­ни­за­ци­и­те, кой­то е част от ця­лос­т­на­та елек­т­рон­на сис­те­ма, тряб­ва да се раз­ра­бо­ти до края на след­ва­ща­та го­ди­на. На­дя­вам се то­ва да ста­не. В дейс­т­ви­тел­ност ле­ка­ри­те са пра­ви, че имат твър­де мно­го пи­са­не, и то на раз­лич­ни мес­та, ко­е­то от­не­ма вре­ме, а ос­вен то­ва не е дос­та­тъч­но на­деж­д­но, за­що­то е на хар­тия. Тук ня­ма­ме раз­ми­на­ва­не и ние ра­бо­тим в та­зи по­со­ка. На­дя­вам се, че до­го­ди­на ще има­ме пъл­на сис­те­ма, та­ка че да не се на­ла­га да по­да­ват ин­фор­ма­ция и към ка­са­та, и към РЗИ, а то­ва да ста­ва мак­си­мал­но бър­зо и лес­но", каз­ва док­тор Кун­чев. "Има­ше оп­ре­де­ле­ни спо­ро­ве и по от­но­ше­ние на опо­вес­тя­ва­не­то. Тук не съм на­пъл­но съг­ла­сен с ко­ле­ги­те. Те счи­тат, че то­ва не е тях­на ра­бо­та, но аз не виж­дам кой друг мо­же да го пра­ви, при по­ло­же­ние, че те­зи па­ци­ен­ти са из­б­ра­ли ак­тив­но лич­ния си ле­кар. Те са не­го­ви па­ци­ен­ти и е нор­мал­но, ко­га­то пред­с­тои иму­ни­за­ция, джи­пи­то да на­ме­ри ня­ка­къв на­чин да ги опо­вес­ти. Зна­ем, че то­ва неви­на­ги е лес­но, та­ка че ще се включ­ва­ме и ние с на­ци­о­нал­ни кам­па­нии, с пол­з­ва­не на мес­т­ни­те влас­ти, на здрав­ни­те ме­ди­а­то­ри, къ­де­то е не­об­хо­ди­мо, за да под­по­ма­га­ме тях­на­та дей­ност. По прин­цип, за опо­вес­тя­ва­не­то има мно­го на­чи­ни. Да­ли ще е със съ­об­ще­ние на вид­но мяс­то пред ка­би­не­та, да­ли ще е с пис­мо, с sms, с те­ле­фон­но обаж­да­не, с из­п­ра­ща­не на съ­об­ще­ние чрез дру­ги хо­ра и служ­би, ко­и­то имат дос­тъп до род­ни­ни и т. н. Дейс­т­ви­тел­но за­ви­си от кон­тин­ген­та, не е лес­на ра­бо­та­та, раз­би­рам ги, но то­ва е част от за­дъл­же­ни­я­та им".

(9)  (15)
Опцията за коментиране е временно спряна за всички потребители .
Коментари
15:01ч. 17 Септември 2019 #2
Rafy
Не се размножавай плс.
11:15ч. 17 Септември 2019 #1
Nina
Защо не казват истината? СЗО констатира, че ваксината БЦЖ е НЕефективна, не създава никакъв имунитет и трябва да се прекрати използването! А туберкулозата намалява, ако хората живеят на топло и светло и се хранят добре! Сега да обяснят и ЗАЩО бодат НОВОРОДЕНИ с ваксина за хепатит В! Тя също има странични ефекти, които са опасни за толкова малки деца!
Новини от Варна, региона и света
Нов проект на "Явор" АД в жк. "Чайка", Варна
Понеделник, 1 Юни 2020 08:30
Мажоритарният собственик на "Явор"АД, "Интерком Груп"ООД придоби парцел с големина 3324 кв. м в близост до едноименния пазар в ж.к. Чайка, Варна. Явор АД ще извърши цялостното менажиране на проекта – проектиране,...
И без общоградско поклонение десетки варненци почетоха Ботев
Вторник, 2 Юни 2020 12:08
Дори и без организирано общоградско поклонение варненци се стекоха към паметника на Христо Ботев в Морската градина и преклониха глава пред живота и подвига на един от най-големите ни национални герои...
Опаковането на Триумфалната арка по проект на Кристо остава за 2021 година
Вторник, 2 Юни 2020 19:07
Опаковането на Триумфалната арка по проект на починалия в неделя в Ню Йорк творец Кристо остава предвидено за есента на 2021 година, предаде Франс прес. Агенцията цитира информации от Центъра за националните...
Два дивизиона на Военноморските сили на Варна и Бургас отбелязаха своите празници
Вторник, 2 Юни 2020 18:54
С тържествен ритуал в Пункт за базиране Варна беше отбелязана 69-та годишнина от създаването на Дивизион кораби със спомагателно назначение от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби, научи Moreto.net...
Разрешават футболните първенства пред публика от 5 юни
Вторник, 2 Юни 2020 18:42
От 5 юни се разрешава провеждането на първенството за първа и втора професионална футболна лига пред публика, научи Moreto.net Днес здравният министър издаде заповед, с която, считано от 05.06.2020г.,...
Тръмп заплаши да изпрати армията срещу безредиците
Вторник, 2 Юни 2020 18:28
Американският президент Доналд Тръмп отправи заплаха за изпращане хиляди военни в щатите, които не засилят мерките срещу протестиращите. В десетки градове демонстриращи излязоха по улиците за пореден път...
Силвестър Сталоун в документален филм "40 години от Роки: Раждането на класиката"
Вторник, 2 Юни 2020 18:15
Нов документален филм „Роки“ е на път да излезе, разказан от самия Силвестър Сталоун. Филмът, "40 Years of Rocky: The Birth of a Classic" или „40 години от Роки: Раждането на класика“, ще се насочи...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

VIP
НощувкаТоп Център-ВИНС-х-лЧерно Море-Общината-ВОЕННОМОРСКО У
НОЩУВКИ В СТАИ на 2минути до ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВИНС- 3 минути доОБЩИНАТА-5МИН.ПЕША ВОЕННО-МОРСКО У-ЩЕ -СПОРТНА ЗАЛА В близост до МОРСКАТА ГРАДИНА, за вашата комфортна почивка всички удобства и условия!!!-...
Полезно
Женско списание Безплатни курсове
Спешен зъболекар Театър
Криолиполиза Сметка за вода
Всичко за банята Сметка за ток
Имоти във Варна Бижута handmade
Препоръчваме
Музеите във Варна Килими
Време за Култура Разписание БДЖ
Гаражни врати промо Wi-Fi конвектори
Матраци и спални Без вредители
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 Общество
 Политика
 По света
 Икономика
 Технологии
 Туризъм
 Любопитно
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
Анкета
Как се пазите от коронавируса?
Стоя си у дома.
Излизам, но използвам маска и ръкавици.
Излизам, но използвам маска.
Без маска, но се дистанцирам.
Не взимам специални мерки.
Няма вирус, конспирация е.
Днес в афиша на Варна
Изложба живопис "Надежда" - Ивайло Евстатиев

Галерия „Арт Маркони”
Кино  Театър  Опера  Клубове  Още...
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   Условия   Форум   Блог   Пауза   Реклама   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
0.1 + 0.1
Бургас   Казанлък   Монтана   Несебър   Сандански  
Moreto.net в Google+ и Facebook