Регистрация
booked.net Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
WEB указател
Снимки
Обяви
Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
Общество
Политика
По света
Икономика
Технологии
Туризъм
Любопитно
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории за споделяне
Избори
Архив на новините
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
бул.Левски
Морската градина
Детски градини
Новини

Петко Петков е част от гражданската квота в листата на ГЕРБ за общински съветници, която е с номер 43 в бюлетината. Той е историк и дългогодишен директор на варненското средно училище „Св. Климент Охридски“, доказан и уважаван професионалист в сферата на образованието. ...
Кулинарно

Октомври се оказа месец на вкусните изненади за всички жители и гости на град Варна. Новият търговски център в града вече има своята суперзвезда – това е SUPERNOVA GODZILA в Delta Planet Mall. Популярната верига ресторанти, която беше избрана в топ 3 в класацията „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ“ на България за 2019-та година в категорията „Заведения“, постави вълнуващо начало по случай 20-тата годишнина от съ
Спорт

Само преди дни в зала „Младост“ на Двореца на културата и спорта се проведе турнир по волейбол „Купа Варна“ за девойки, родени 2003/2004 г., научи Moreto.net. Участие взеха отборите на ВК Шумен 05, ВК Дунав Русе, ВК Варна ДКС и домакините от СК Перун. Мероприятието бе организирано от СК Перун...
Новини от Варна, региона и света

От 2020 го­ди­на пре­мах­ват прег­ле­да за ман­ту

Вторник, 17 Септември 2019 09:20
Източник: Стандарт   
(9)   (15)

От след­ва­ща­та го­ди­на дър­жа­ва­-та про­ме­ня ка­лен­да­ра на иму­ни­за­ци­и­те. За пър­ви път де­ца­-та, ня­ма да бъ­дат под­ла­га­ни на вто­ра про­ба на ман­ту за де­ца над 11 го­ди­ни, то­ест да бъ­дат тес­т­ва­ни за ту­бер­ку­ло­за. При­чи­на­та е, че спо­ред дър­жа­ва­та бро­ят на за­бо­ле­ли­те от то­ва за­бо­ля­ва­не мал­чу­га­ни на­рас­т­ва. Съ­щес­т­ву­ва­ше спор меж­ду джи­пи­та­та и епи­де­ми­о­ло­гич­ния цен­тър за то­ва как е най-пра­ве­ил­но да се пос­тъ­пи. На­рас­т­ва и въз­раст­та, при ко­я­то де­ца­та тряб­ва да бъ­дат иму­ни­зи­ра­ни про­тив кок­люш.

Част от про­ме­ни­те пре­диз­ви­ка­ха въз­ра­же­ния от стра­на­та на лич­ни­те ле­ка­ри. В съ­що­то вре­ме оба­че глав­ни­ят епи­де­ми­о­лог на ре­пуб­­ли­ка­та док­тор Ан­гел Кун­чев сва­ли кар­ти­те на ма­са­та, за да об­съ­ди с ме­ди­ци­те да­ли има нуж­да от до­пъл­ни­тел­ни про­ме­ни.

"Ле­ка­ри­те по­ис­ка­ха и ние им да­дох­ме до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция, на как­ва ба­за са взе­ти ре­ше­ни­я­та за про­ме­ни­те в иму­ни­за­ци­он­ния ка­лен­дар. Джи­пи­та­та ня­мат ни­що про­тив до­ба­вя­не­то на иму­ни­за­ци­я­та сре­щу кок­люш в по-ви­со­ки­те въз­рас­то­ви гру­пи, за­що­то са на­яс­но, че то­ва за­бо­ля­ва­не се из­мес­ти по-на­го­ре. По от­но­ше­ние на на­ма­ля­ва­не­то на вак­си­ни­те, ис­ка­ха да раз­б­ерат за­що се пре­мах­ва про­ба­та ман­ту за 11-го­диш­ни­те де­ца и ние им да­дох­ме ня­кол­ко ос­нов­ни до­во­да. Ка­то се за­поч­не от пре­по­ръ­ки на Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция, Ев­ро­пейс­кия цен­тър за кон­т­рол на за­бо­ля­ва­ни­я­та в Сток­холм, Аме­ри­кан­с­кия цен­тър в Ат­лан­та - всич­ки ек­с­пер­ти са на мне­ние, че то­ва не е не­об­хо­ди­мо. Съ­що та­ка и си­ту­а­ци­я­та в Бъл­га­рия по­каз­ва, че да се пра­ви ман­ту е из­лиш­но. Ту­бер­ку­ло­за­та за 10 го­ди­ни е на­ма­ля­ла на­по­ло­ви­на, ка­то дос­ти­га до 18 на 100 000 ду­ши, а спе­ци­ал­но за взрас­ти­те, за ко­и­то го­во­рим, за­бо­ле­ва­е­мост­та е из­к­лю­чи­тел­но нис­ка. За ми­на­ла­та го­ди­на за це­лия на­бор от де­ца до 17 го­ди­ни, а то­ва са по­ве­че от 1.2 млн. ду­ши, има­ме от­к­ри­ти са­мо 80 но­ви слу­чая. Ос­вен то­ва е мно­го важ­но да се знае, че от­па­да­не­то на ман­ту от иму­ни­за­ци­он­ния ка­лен­дар не от­ме­ня по ни­ка­къв на­чин пра­во­то как­то на джи­пи­та­та, та­ка и на кой­то и да е спе­ци­а­лист от из­вън­бол­нич­на­та по­мощ, да нап­ра­ви та­ка­ва про­ба, ако има нуж­да ка­то ди­аг­нос­ти­ка, и да я от­че­те. То­ва е във въз­мож­нос­ти­те на все­ки ле­кар. Ед­на от съ­щес­т­ве­ни­те час­ти е свър­за­на с то­ва, как се от­чи­тат иму­ни­за­ци­и­те. За съ­жа­ле­ние все още ня­ма из­г­ра­де­на елек­т­рон­на­ сис­те­ма, за да мо­же да се улес­ни от­чи­та­не­то. Има­ме уве­ре­ние на ди­рек­ци­и­те за елек­т­рон­но здра­ве­о­паз­ва­не в ми­нис­тер­с­т­во­то, че то­зи мо­дул за иму­ни­за­ци­и­те, кой­то е част от ця­лос­т­на­та елек­т­рон­на сис­те­ма, тряб­ва да се раз­ра­бо­ти до края на след­ва­ща­та го­ди­на. На­дя­вам се то­ва да ста­не. В дейс­т­ви­тел­ност ле­ка­ри­те са пра­ви, че имат твър­де мно­го пи­са­не, и то на раз­лич­ни мес­та, ко­е­то от­не­ма вре­ме, а ос­вен то­ва не е дос­та­тъч­но на­деж­д­но, за­що­то е на хар­тия. Тук ня­ма­ме раз­ми­на­ва­не и ние ра­бо­тим в та­зи по­со­ка. На­дя­вам се, че до­го­ди­на ще има­ме пъл­на сис­те­ма, та­ка че да не се на­ла­га да по­да­ват ин­фор­ма­ция и към ка­са­та, и към РЗИ, а то­ва да ста­ва мак­си­мал­но бър­зо и лес­но", каз­ва док­тор Кун­чев. "Има­ше оп­ре­де­ле­ни спо­ро­ве и по от­но­ше­ние на опо­вес­тя­ва­не­то. Тук не съм на­пъл­но съг­ла­сен с ко­ле­ги­те. Те счи­тат, че то­ва не е тях­на ра­бо­та, но аз не виж­дам кой друг мо­же да го пра­ви, при по­ло­же­ние, че те­зи па­ци­ен­ти са из­б­ра­ли ак­тив­но лич­ния си ле­кар. Те са не­го­ви па­ци­ен­ти и е нор­мал­но, ко­га­то пред­с­тои иму­ни­за­ция, джи­пи­то да на­ме­ри ня­ка­къв на­чин да ги опо­вес­ти. Зна­ем, че то­ва неви­на­ги е лес­но, та­ка че ще се включ­ва­ме и ние с на­ци­о­нал­ни кам­па­нии, с пол­з­ва­не на мес­т­ни­те влас­ти, на здрав­ни­те ме­ди­а­то­ри, къ­де­то е не­об­хо­ди­мо, за да под­по­ма­га­ме тях­на­та дей­ност. По прин­цип, за опо­вес­тя­ва­не­то има мно­го на­чи­ни. Да­ли ще е със съ­об­ще­ние на вид­но мяс­то пред ка­би­не­та, да­ли ще е с пис­мо, с sms, с те­ле­фон­но обаж­да­не, с из­п­ра­ща­не на съ­об­ще­ние чрез дру­ги хо­ра и служ­би, ко­и­то имат дос­тъп до род­ни­ни и т. н. Дейс­т­ви­тел­но за­ви­си от кон­тин­ген­та, не е лес­на ра­бо­та­та, раз­би­рам ги, но то­ва е част от за­дъл­же­ни­я­та им".

  (9)  (15)
Коментари
15:01ч. 17 Септември 2019 #2
Rafy
Не се размножавай плс.
11:15ч. 17 Септември 2019 #1
Nina
Защо не казват истината? СЗО констатира, че ваксината БЦЖ е НЕефективна, не създава никакъв имунитет и трябва да се прекрати използването! А туберкулозата намалява, ако хората живеят на топло и светло и се хранят добре! Сега да обяснят и ЗАЩО бодат НОВОРОДЕНИ с ваксина за хепатит В! Тя също има странични ефекти, които са опасни за толкова малки деца!
Новини от Варна, региона и света
Петко Петков: Трябва да изградим стабилен мост между образованието и бизнеса
Сряда, 16 Октомври 2019 10:09
Петко Петков е част от гражданската квота в листата на ГЕРБ за общински съветници, която е с номер 43 в бюлетината. Той е историк и дългогодишен директор на варненското средно училище „Св. Климент Охридски“,...
Новата кулинарна звезда на Варна e вече тук
Сряда, 16 Октомври 2019 09:24
Октомври се оказа месец на вкусните изненади за всички жители и гости на град Варна. Новият търговски център в града вече има своята суперзвезда – това е SUPERNOVA GODZILA в Delta Planet Mall. Популярната...
Не яжте престояла паста или ориз
Сряда, 16 Октомври 2019 19:36
Продължителното съхраняване на варени продукти като макаронени изделия и ориз може да навреди, предупреждават австралийски учени, цитирани от БТА. Специалисти от Австралийския национален университет...
Двама задържани за притежание на хероин във Варна
Сряда, 16 Октомври 2019 19:21
Двама са задържани за притежание на хероин във Варна, съобщават за Moreto.net от варненската полиция. На 12 октомври, около 20:50 часа, в гр. Варна, е извършена полицейска проверка на Б.К. (42 г.) от...
Замърсен въздух е причинил 400 000 преждевременни смъртни случаи в Европа през 2016-а
Сряда, 16 Октомври 2019 19:05
Лошото качество на въздуха е причинило около 400 000 преждевременни смъртни случаи в Европа през 2016 г., последната година, от която са най-новите данни, като почти всеки европеец, живеещ в град, е изложен...
С редица безплатни събития във Варна ще се проведе Есенен салон на изкуствата (програма)
Сряда, 16 Октомври 2019 18:53
За поредна година във Варна ще се проведе традиционният Есенен салон на изкуствата, научи Moreto.net. Той ще започне на 1 ноември с празничен концерт по случай Деня на народните будители в зала "Конгресна"...
Швейцарска авиокомпания спря 29 самолета „Еърбъс“ заради технически проблеми
Сряда, 16 Октомври 2019 18:41
Заради проблем с двигателите, швейцарската авиокомпания „Swiss” спря полетите на 29 самолета "Еърбъс А220". Повод за решението стана инцидент във вторник с полет на компанията от Лондон до Женева, при...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

Полезно
Женско списание Кино-програма
Спешен зъболекар Театър
Криолиполиза Сметка за вода
Всичко за банята Сметка за ток
Имоти във Варна Избори
Препоръчваме
Музеите във Варна Килими
Златна роза Разписание БДЖ
Гаражни врати промо Икономични бойлери
Матраци и спални Без вредители
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 Общество
 Политика
 По света
 Икономика
 Технологии
 Туризъм
 Любопитно
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
Днес в афиша на Варна
Гутенберг и Славянския свят

Музей на Възраждането
Най-ранните следи от човешко присъствие

Археологически музей
Отвъд времето - Надя Станчева, живопис

Галерия Le Papillоn
Изложба на курсисти на Светлин Ненов

Галерия "Графит"
Изложба живопис - Ангел Герджиков

Галерия Ларго
Летящи градини - Ирена Димитрова

Градска художествена галерия - Филиал
Пътят - Радко Мурзов

Градска художествена галерия
Изложба живопис - Васил Василев

Галерия "Тереза"
Изложба живопис - Пламен Бешков

Галерия "Графит"
Приютени вселени

Галерия „Арт Маркони”
Криворазбраната цивилизация

Драматичен театър - Основна сцена
19:00ч.
Кино  Театър  Опера  Клубове  Още...
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   Условия   Форум   Блог   Пауза   Реклама   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
0.0 + 0.1
Бургас   Казанлък   Монтана   Несебър   Сандански  
Moreto.net в Google+ и Facebook